De tuchtcolleges

Paragraaf 1. College van toezicht

Artikel 3. College van toezicht
Omschrijving van taak en bevoegdheden


Artikel 4. Samenstelling en benoeming

Lid 1 Het College van Toezicht en het Hof van Toezicht oordelen met drie of vijf leden.

Lid 2 De voorzitter en de leden van de beide colleges worden benoemd door het bestuur van TCZ. Het College van Toezicht en het Hof van Toezicht oordelen met drie of vijf leden. De samenstelling van beide colleges vindt plaats zoals bepaald in artikel 4.

Lid 3 De leden van de colleges zijn beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg, die ingeschreven zijn in het TCZ-register en die minimaal 5 jaar werkzaam zijn als zorgverlener binnen de complementaire zorg.

Lid 4 De leden van de colleges worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. De leden treden af bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd, of als zij niet meer voldoen aan de voor benoeming gestelde eisen. De leden blijven in functie totdat in hun opvolging is voorzien en voor de reeds aanhangige zaken tot de betreffende uitspraak is gedaan.

Lid 5 De voorzitter wordt als zodanig benoemd voor het College van Toezicht

Lid 6 Voor elke zaak worden de overige twee of vier leden door de voorzitter van het college bij toerbeurt uit de lijst van de leden aangewezen. Leden van het College mogen niet zijn aangesloten bij dezelfde beroepsvereniging als de verweerder. Evenmin mogen zij woonachtig dan wel werkzaam zijn binnen een straal van 50 kilometer bezien vanuit de plaats waar de verweerder woonachtig dan wel werkzaam is.


Artikel 5. Secretaris

Het college wordt bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van het College van Toezicht


Paragraaf 2. College van beroep

Artikel 6. College van beroep
Omschrijving van taak en bevoegdheden


Artikel 7. Samenstelling en benoeming

De leden kunnen geen zitting hebben in het College van Beroep voor een zaak, waarover zij in het College van Toezicht reeds geoordeeld hebben.

De voorzitter wordt als zodanig benoemd voor het College van Beroep.
Voor elke zaak worden de overige twee of vier leden door de voorzitter van het colleges bij toerbeurt uit de lijst van de leden aangewezen.


Artikel 8 Secretaris

De colleges worden bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van het College van Toezicht of het College van Beroep