Een klacht indienen bij TCZ

U kunt uw klacht alleen schriftelijk of per e-mail indienen. De klacht moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. Het voorval, waarop de klacht betrekking heeft, mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. De beroepsbeoefenaar tegen wie u een klacht indient, moet ten tijde van het voorval onderhevig geweest zijn aan het TCZ-tuchtrecht.

Een klacht kan schriftelijk, of via de e-mail ingediend worden bij het ambtelijk secretariaat van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, Postbus 340, 8260 AH Kampen. klachten@tcz.nu

Als u een klacht wilt indienen, kunt u het klaagschriftformulier gebruiken. In een klaagschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:

 • Uw naam, voornamen en adres;
 • De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;
 • De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop die klacht berust;;
 • Als u niet de patiënt bent:

  -   Naam, adres en geboortedatum van de patiënt;
  -   Het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht;
  -   De aard van de relatie met de patiënt;
  -   De reden waarom de patiënt zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat de patiënt heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt als blijk van zijn/haar instemming met uw klacht.

Advies 

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van het ministerie van VWS.