Procedure ter zitting

Na indiening van de processtukken wordt zo spoedig mogelijk een datum voor een mondelinge behandeling vastgesteld, nadat partijen gelegenheid hebben gekregen voor de opgave van verhinderdata.

De Ambtelijk Secretaris nodigt de klager en de beklaagde schriftelijk uit om op de zitting te verschijnen en deelt daarbij plaats, dag en tijdstip van de zitting mee, alsmede de samenstelling van het College van Toezicht.

De Ambtelijk Secretaris neemt bij de uitnodiging een termijn van tenminste vier weken in acht.

Tot uiterlijk tien dagen voor de mondelinge behandeling kunnen partijen nadere stukken indienen. De zittingen van het College van Toezicht zijn niet openbaar.

De voorzitter leidt het onderzoek tijdens de mondelinge behandeling en stelt de klager en beklaagde in de gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten en kan hen aanvullende vragen stellen. Ook de andere leden van het College van Toezicht kunnen partijen vragen stellen.

Het College van Toezicht kan, indien de zaak hem daartoe geschikt voorkomt, tijdens de mondelinge behandeling een minnelijke oplossing beproeven. Indien deze oplossing mogelijk blijkt, wordt deze schriftelijk vastgelegd en door de klager en beklaagde ondertekend. Onderdeel van een minnelijke oplossing is dat de klager de ingediende klacht intrekt.  

De secretaris maakt van de mondelinge behandeling een verslag op. 

Geheimhouding

De leden van de colleges zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de beraadslagingen welke tot een vonnis hebben geleid.

Verzending uitspraak

Van de uitspraak wordt een afschrift verzonden aan de klager, de verweerder en het bestuur van de beroepsvereniging.

Hoger beroep mogelijkheid
Tegen de uitspraak van het College van Toezicht kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep van TCZ. De termijn daartoe bedraagt 6 weken na de dag van verzending van de uitspraak.

Procedure in hoger beroep

Het beroepschrift wordt ingediend bij het ambtelijk secretariaat van het College van Toezicht. 

Aanvulling beroepschrift

Indien het beroepschrift niet voldoet aan de vereisten gesteld deelt de ambtelijk secretaris de klager mee in hoeverre het beroepschrift onvolledig is en nodigt hem uit het verzuim binnen een termijn van vier weken te herstellen.

Procedure in hoger beroep
Hiervoor wordt verwezen naar het reglement voor tuchtrechtspraak opgenomen bij het menu uitspraken en downloads.