Wat zijn de maatregelen?

Als het college de klacht gegrond vindt, dan kan het de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing;
  • Berisping;
  • Schorsing van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar bij de aangesloten beroepsorganisatie voor ten hoogste 1 jaar;
  • Doorhaling van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar bij de aangesloten beroepsorganisatie

 

De maatregel van schorsing of van doorhaling van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar bij de aangesloten beroepsorganisatie treedt in werking met ingang van de dag waarop de beslissing waarbij zij is opgelegd, onherroepelijk is geworden. 

De Colleges kunnen bepalen dat de maatregel van schorsing geheel of gedeeltelijk of dat de maatregel van doorhaling niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de beroepsbeoefenaar zich gedurende een bij de beslissing te bepalen tijdvak van maximaal twee jaren onthoudt van gedragingen kunnen die leiden tot het opleggen van een maatregel.

Indien blijkt dat de beroepsbeoefenaar de gestelde voorwaarde niet heeft nageleefd, kunnen de Colleges, nadat de betrokken beroepsbeoefenaar hieromtrent is gehoord, alsnog besluiten tot tenuitvoerlegging van de eerder opgelegde voorwaardelijke maatregel.  

De Colleges kunnen bepalen dat een opgelegde maatregel openbaar wordt gemaakt op een door haar te bepalen wijze. De Colleges kunnen een klacht geheel of ten dele gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel. De Colleges kunnen bepalen dat een door haar opgelegde maatregel uitvoerbaar bij voorraad is. 

De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich tevens te wenden tot een andere (externe) instantie, zoals de inspectie voor de gezondheidszorg, de civiele rechter of het Openbaar Ministerie  

Indien een beroepsbeoefenaar is aangemeld bij een zorgverzekeraar door de RBCZ/TCZ dan zullen schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen uit het RBCZ register gemeld worden bij de betreffende zorgverzekeraar.

Studentberoepsbeoefenaren worden gedurende de periode van schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen op de zwarte lijst van de RBCZ/TCZ geplaatst. Verdere maatregelen vallen onder het reglement van de opleider en zijn omschreven in de overeenkomst tussen de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg en het opleidingsinstituut.