Welke personen kunnen klagen bij het tuchtcollege?

De volgende personen kunnen klagen bij het tuchtcollege:

a. iedereen die daarbij rechtstreeks belang heeft; 

b. degene die aan de beroepsbeoefenaar over wie wordt geklaagd een opdracht heeft 
    gegeven;

c. degene bij wie, danwel het bestuur van een instelling waarbij degene over wie wordt 
    geklaagd, werkzaam is, of voor het verlenen van complementaire gezondheidszorg 
    ingeschreven is; 

d. een zorgverzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet;

e. een hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid 
    uit hoofde van de hem toevertrouwde belangen aangaat.

Een klacht die wordt ingediend door een minderjarige, jonger dan 16 jaar, kan niet-ontvankelijk worden verklaard, wanneer blijkt dat deze minderjarige in de procedure niet wordt vertegenwoordigd door zijn ouders dan wel een andere wettelijke vertegenwoordiger.